CLAU DE VOLTA, COL·LECTIU ASSEMBLEARI DE CAPELLADES 

El juny del 1999, a la comarca de l´Anoia, concretament a Capellades, es va dur a terme una xerrada sobre solidaritat, a càrrec de Gabriela Serra, vicepresidenta de la Federació Catalana d´ONG. Malgrat que no hi va haver molta assistència , d´aquí vam sortir un grup de persones interessades a formar un espai on es treballin temes relacionats amb la solidaritat. 
En aquest article intentarem explicar qui som, quines activitats i quins objectius ens hem plantejat i què entenem per solidaritat. 


Qui som?

Som un col·lectiu assembleari que no depèn de cap organisme institucional, ni de cap partit polític, ni de cap organització religiosa. El nostre espai de treball serà el d´ una organització independent i laica. 
En aquest col·lectiu hi ha gent diversa. Algunes persones ja han treballat temes de solidaritat des d´altres organismes. D´altres és el primer cop que decideixen formar part en un projecte d´aquesta mena. 
En aquest moment, però, tots partim de zero. Ens cal conèixer com pensem, és a dir, quins punts de vista tenim sobre els diferents temes de treball. Les nostres trobades serveixen per posar idees en comú. Per tal que les nostres actuacions posteriors com a grup siguin coherents , primer ens cal un debat a fons de cada tema . 
Ens reunim a Capellades, però no tots som del poble, hi ha gent d´altres indrets de la comarca. De fet, el grup està obert a la participació de tothom, indiferentment del lloc d´on se sigui.


Quines actuacions, quins objectius?

Malgrat que en una primera fase ens dediquem a debatre temes i a buscar-ne informació, no pretenem fer un grup de debat i prou. Ens interessa l´acció, també. 
En principi la nostra actuació se centrarà en la recerca de les causes socioeconòmiques dels diferents problemes socials per tal de poder-hi incidir d´una manera més efectiva, com per exemple mitjançant campanyes de divulgació i de sensibilització de la població. Però per altra banda, no s´exclouen accions més puntuals. 
Pel que fa al nostre camp de treball, com és obvi, no es reduirà només als temes de solidaritat que afectin la nostra comarca, sinó que tindrà en compte d´altres temes que afectin territoris més amplis com ara: el nostre Quart món (A Catalunya, a Europa...), el proper Tercer món, etc. 
Cal que diguem que per a nosaltres la solidaritat no consisteix només a aportar coses materials als necessitats sinó qualsevol acció encaminada a fer un món més just, on tothom tingui una millora integral de vida. 
Entre els temes que ens interessen més hi ha: els drets humans, la immigració, la solidaritat a casa nostra, la manipulació dels mitjans de comunicació, l´educació, les polítiques governamentals de cooperació, el poder de les multinacionals, la globalització del capitalisme, l´abús del poder des de les administracions, la precarietat laboral, la discriminació de les dones i un ampli etc. 

Per acabar, només recordar que el col·lectiu Clau de Volta està obert a la col·laboració de tothom. Tothom pot aportar idees i ajudar a assolir un món més igualitari. 

Col·lectiu de solidaritat. Clau de Volta.